ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ SMS ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Διοργανωτής του Διαγωνισμού για την προσφορά 2 ετήσιων συνδομών και εγγραφών στα γυμναστήρια Contours Express από την εταιρεία «Νικόλαος Κουρεμένος» (στο εξής αναφερόμενου ως «Διαγωνισμός») είναι το περιοδικό Vita σε συνεργασία με τα «Γυμναστήρια Contours Express-Νικόλαος Κουρεμένος».

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που έχουν κινητό τηλέφωνο με δυνατότητα αποστολής και λήψης γραπτών μηνυμάτων (SMS), εφόσον βρίσκονται εντός της Ελλάδος.

3. Στο Διαγωνισμό δε δύνανται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι των εταιρειών των ΑΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ και «Γυμναστήρια Contours Express-Νικόλαος Κουρεμένος» καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β’ βαθμού.

4. O Διοργανωτής θεωρεί, ότι αυτός που συμμετέχει στο διαγωνισμό με την αποστολή γραπτού sms είναι ο κάτοχος ή αυτός που έχει τη νόμιμη έγκριση ή εξουσιοδότηση του κατόχου της SIM, που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού, με το οποίο έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό.

5. Ο ειδικός τετραψήφιος αριθμός, στον οποίο θα αποστέλλονται τα μηνύματα είναι ο 4527 και οι διαγωνιζόμενοι χρεώνονται με ποσό € 1,19 ανά αποστελλόμενο γραπτό μήνυμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

6. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει συγκεκριμένα από 07/04/2008 έως και 01/05/2008 λεπτομέρειες για το οποίο θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού VITA (www.vita.gr).

7. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού, θα διενεργηθεί κλήρωση από την οποία θα αναδειχθούν 2 τυχεροί νικητές , που απέστειλαν γραπτό sms κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Κάθε διαγωνιζόμενος πρέπει να συμπληρώσει στο sms τα εξής στοιχεία:

“VITACLUB(κενό) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ(κενό)

το οποίο θα αποστείλει στον προαναφερθέντα ειδικό τετραψήφιο αριθμό. Κάθε αποστελλόμενο μήνυμα SMS θα παραλαμβάνεται από ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα και άμεσα από την αποστολή του, ο συμμετέχων θα λαμβάνει με μήνυμα SMS απάντηση, με την οποία θα ενημερώνεται ότι συμμετείχε με επιτυχία στο διαγωνισμό και την ημερομηνία διενέργειας της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να διαγωνιστεί μόνο με ένα SMS.

8. Ρητά δηλώνεται ότι η ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα, που διαχειρίζεται τη λήψη και αποστολή των sms θα διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού όλα τα αποστελλόμενα από τους συμμετέχοντες μηνύματα, καταγράφοντας συγχρόνως τη συγκεκριμένη ημερομηνία και χρονική στιγμή (ώρα και δευτερόλεπτο) αποστολής τους, καθώς και τον αριθμό της κάρτας SIM μέσω του οποίου έχει αποσταλεί το SMS μήνυμα.

9. Η διενέργεια της κλήρωσης θα γίνει παρουσία της Συμβολαιογράφου που αναφέρεται στην παράγραφο 16. Συγκεκριμένα, την ημερομηνία, που θα οριστεί, θα διεξαχθεί από τον Διοργανωτή ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικής εφαρμογής, η οποία εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα.

10. Κάθε νικητής του Διαγωνισμού κερδίζει μία ετήσια συνδρομή και εγγραφή αξίας 518€ . Το ανωτέρω δώρο, όσον αφορά τον αριθμό και το είδος του, είναι ήδη προκαθορισμένο και συγκεκριμένο και αποκλείεται ανταλλαγή ή εξαργύρωση του.

11. Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν από τον Διοργανωτή είτε με τηλεφωνική κλήση είτε με αποστολή γραπτού μηνύματος στην SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού τηλεφώνου με το οποίο έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό, για να παραλάβουν το δώρο τους.

12. Για να παραλάβει το δώρο του ο νικητής θα πρέπει να προσκομίσει όταν και όπου τους ζητηθεί από τον Διοργανωτή τη SIM κάρτα που αντιστοιχεί στον αριθμό κλήσης του κινητού με το οποίο έλαβε μέρος στο Διαγωνισμό και κέρδισε το δώρο του, καθώς και την Αστυνομική του Ταυτότητα ή το Διαβατήριο του.

13. Στην περίπτωση που κάποιος νικητής είναι ανήλικος, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο κηδεμόνας του προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν αυτή την ιδιότητα.

14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες κλπ των νικητών στο περιοδικό Vita καθώς και στο site του περιοδικού ή/και σε οποιοδήποτε έντυπο ή Μέσο μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής των δώρων κλπ. Οι νικητές υποχρεούνται, κατά την παραλαβή των δώρων σε υπογραφή δήλωσης συναίνεσης για παρουσία σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή για τη χρήση του ονόματός τους ή της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από τον Διοργανωτή, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή να παράσχει τις ανωτέρω δηλώσεις συναίνεσης ή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνησή του να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις του Διοργανωτή, νομιμοποιεί τo Διοργανωτή να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου.

15. Αναφορικά με τα στοιχεία των συμμετεχόντων, θα τηρηθεί από το Διοργανωτή απόλυτη εχεμύθεια και δεν θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για κανένα απολύτως λόγο παρά μόνο κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών του διαγωνισμού και για την επικοινωνία του περιοδικού μαζί τους. Τα στοιχεία της ταυτότητας θα τηρούνται έως την παράδοση των δώρων και ακολούθως τα στοιχεία αυτά θα καταστρέφονται. Ο διοργανωτής υποχρεούται κατά την παράδοση των δώρων στους νικητές να παραλάβει δήλωση συναίνεσης των νικητών ότι οι τελευταίοι έλαβαν γνώση και συναινούν στην διαβίβαση των στοιχειών τους .

16. Οι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα κατατεθούν στη συμβολαιογράφο Αθηνών Σοφία Τζοΐτη (Μέρλιν 11 & Κανάρη, τηλ 210 3616617), παρουσία της οποίας θα διενεργούνται οι σχετικές κληρώσεις, λεπτομέρειες για τις οποίες (ημερομηνία, τόπος και ώρα) θα δημοσιεύονται κάθε μήνα στην ιστοσελίδα του περιοδικού.

17. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια του, ανά πάσα στιγμή κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση, με την κατάθεση νεότερου εγγράφου στην ανωτέρω συμβολαιογράφο και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του.

18. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων του διαγωνισμού.

Ακολουθήστε το στο Google News
Δείτε επίσης: