Κι όμως, όταν στις συναλλαγές σας με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες προκύπτει… εμπλοκή, δεν χρειάζεται να πελαγώνετε. Υπάρχει λύση! Ζητήστε βοήθεια από το Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών (Μ.Τ.Ε.Υ.). Πρόκειται για μια ιδιωτική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί από το 2005 και εξετάζει -δωρεάν- διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε καταναλωτές και τραπεζικές ή επενδυτικές υπηρεσίες (π.χ. χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων κλπ.), επιδιώκοντας τη φιλική τους διευθέτηση. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές επιλύει τις υποθέσεις υπέρ των καταναλωτών. Στο μετοχικό της κεφάλαιο συμμετέχει η πλειονότητα των ελληνικών και ξένων τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σε καταναλωτές, επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις (με ετήσιες πωλήσεις μέχρι 1.000.000 ευρώ) που συναλλάσσονται με τράπεζες. Εξαιρούνται οι γεωργικές, δασικές, αλιευτικές και μεταφορικές επιχειρήσεις.
Σε επενδυτές (ιδιώτες ή εταιρείες).

Όταν ανακύπτουν διαφορές στις συναλλαγές σας με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με το Μ.Τ.Ε.Υ. και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, για καταθέσεις, δάνεια, κάρτες, μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα κλπ.
Όταν έχετε προβλήματα που προκύπτουν από τραπεζικές ή επενδυτικές συναλλαγές σας σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, εξετάζει παράπονα καταναλωτών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. που προέκυψαν από τις συναλλαγές τους με τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα, οι οποίες συμμετέχουν ή συνεργάζονται με το Μεσολαβητή Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Ως επί το πλείστον, η προσφυγή στον Μ.Τ.Ε.Υ. αφορά παράπονα για:
(μετρητά, επιταγές, εμβάσματα, πιστωτικές). Αφορούν κυρίως τον εκτοκισμό οφειλών στην περίπτωση που κάποιος καταναλωτής δεν έχει πληρώσει το σύνολο των μηνιαίων λογαριασμών της πιστωτικής του κάρτας, τον ελλιπή έλεγχο των προσωπικών στοιχείων του πελάτη κατά την έκδοση και ενεργοποίηση καρτών, καθώς και κατά τις συναλλαγές με επιχειρήσεις, την αμφισβήτηση χρεώσεων μετά από κλοπή ή απώλεια καρτών, την απο­τελεσματικότητα των συστημάτων εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών.
Σχετίζονται κυρίως με τον εκτοκισμό των οφειλών, τη μη έγκαιρη ενημέρωση του εγγυητή για την ασυνέπεια του οφειλέτη, τη διαδικασία πρόωρης αποπληρωμής δανείων, την είσπραξη εξόδων για ολοσχερώς εξοφλημένα ανοιχτά δάνεια, λόγω μη λύσης της σχετικής σύμβασης, την επιθε­τική πολιτική των τραπεζών σε σχέση με τη χορήγηση δανείων και τον άσχημο τρόπο προσέγγισης των καταναλωτών από τις εισπρακτικές εταιρείες.
Έχουν να κάνουν κυρίως με επιβαρύνσεις κατά τις συναλλαγές των καταναλωτών στο ταμείο, έξοδα τήρησης ή αδράνειας λογαριασμών, ανεπαρκή έλεγχο ταυτοπροσωπίας, καθώς και χρεώσεις λογαριασμών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των καταθετών, με αποτέλεσμα να παραμένουν ακάλυπτες ορισμένες υποχρεώσεις τους λόγω ανεπαρκούς υπολοίπου.
Τα επενδυτικά προϊόντα σχετίζονται κυρίως με τη μη επαρκή ενημέρωση από τους ειδικούς στους καταναλωτές, τις αυθαίρετες ενέργειες στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών και τις επιβαρύνσεις-έξοδα που καλούνται οι καταναλωτές να καταβάλουν.
Για να υποβάλετε τα παράπονά σας στο Μ.Τ.Ε.Υ., πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:
Απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρείας που είχατε συναλλαγή και προέκυψε πρόβλημα. Η υπηρεσία θα πρέπει να σας απαντήσει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.
Αν δεν σας ικανοποιήσει η λύση που σας προτείνει το αρμόδιο τμήμα ή δεν σας απαντήσει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες, κάντε έγγραφο αίτημα στην Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρείας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία θα πρέπει να σας απαντήσει εγγράφως μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του παραπόνου σας.
Αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι από την απάντηση της Υπη­ρεσίας Πελατών ή αν περάσουν 10 ερ­γάσιμες ημέρες χωρίς να πάρετε απάντηση, μπορείτε να υποβάλετε εγγράφως το παράπονό σας στο Μ.Τ.Ε.Υ. το αργότερο μέσα σε 1 μήνα από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών ή αφού περάσουν 10 ημέρες χωρίς να σας απαντήσουν.
Η υποβολή των παραπόνων σας στο Μ.Τ.Ε.Υ. πρέπει να είναι έγγραφη. Ζητήστε, λοιπόν, από την τράπεζα, την επενδυτική εταιρεία ή το γραφείο του Μ.Τ.Ε.Υ. το «Έντυπο Παραπόνων προς το Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών» και συμπληρώστε το. Μπορείτε, επίσης, να το εκτυπώσετε από την ιστοσελίδα της εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bank-omb.gr. Επίσης, η διαδικασία εξέτασης παραπόνων από το Μ.Τ.Ε.Υ. δεν μπορεί να διακόψει ή να αναστείλει τις νόμιμες προθεσμίες μέσα στις οποίες έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στο δικαστήριο.
Αρχικά, ο Μ.Τ.Ε.Υ. θα σας ενημερώσει ότι παρέλαβε το έγγραφο του παραπόνου σας και, αν το κρίνει απαραίτητο, θα σας ζητήσει περισσότερες πληροφορίες. Εφόσον η υπόθεσή σας ανήκει στις αρμοδιότητές του, απευθύνεται στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία, προκειμένου να ενημερωθεί για τη δική της άποψη. Στη συνέχεια, προτείνει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, επιδιώκοντας να βρει κάποια συμβιβαστική λύση. Αν οι δύο πλευρές αποδεχτούν την πρόταση του Μεσολαβητή, η διαδικασία ολοκληρώνεται.
Εάν δεν καταφέρετε να φτάσετε σε κάποιο συμβιβασμό, ο Μ.Τ.Ε.Υ. θα στείλει έγγραφη σύσταση σε εσάς, την τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία, προκειμένου να επιλύσει τη διαφορά. Τη σύσταση αυτή μπορείτε εσείς ή η άλλη πλευρά να τη δεχθείτε ή να την απορρίψετε εγγράφως. Επίσης, εσείς ή η άλλη πλευρά μπορείτε να προσφύγετε στα δικαστήρια.
Ο Μεσολαβητής δεν μπορεί να αναλάβει υποθέσεις, εάν δεν έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στην τράπεζα ή την επενδυτική εταιρεία με την οποία έχετε τη διαφορά, καθώς και όταν υποβάλλετε παράπονα:
1 μήνα μετά από την απάντηση της Υπηρεσίας Πελατών της τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρείας.
1 μήνα μετά από την παρέλευση
10 εργάσιμων ημερών, χωρίς να έχετε λάβει απάντηση από την Υπηρεσία Πελατών.
3 μήνες μετά από το γεγονός που τα προκάλεσε, εκτός αν αποδειχτεί ότι δεν μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά. Γενικά, ο Μ.Τ.Ε.Υ. δεν εξετάζει παράπονα που υποβάλλονται όταν έχει περάσει 1 χρόνος από το γεγονός που τα προκάλεσε.
Που σχετίζονται με ποινικά αδικήματα (απάτη, πλαστογράφηση) τα οποία διώκονται αυτεπάγγελτα. › Που σχετίζονται με την επιχειρηματική πολιτική της συγκεκριμένης τράπεζας ή επενδυτικής εταιρείας (π.χ. τιμολόγιο, εγκρίσεις χορηγή­σεων κλπ.).
Που αφορούν θέματα τα οποία σχετίζονται με αποφάσεις τράπεζας που ενεργεί ως εκτελεστής διαθήκης ή ως διαχειριστής περιουσίας.
Φέρνει αποτέλεσμα;
Οχτώ στις δέκα περιπτώσεις παραπόνων επιλύονται υπέρ του καταναλωτή και όχι υπέρ της εκάστοτε τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρείας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, από τις 1.174 περιπτώσεις που εξετάστηκαν το 2007, το 74,76% επιλύθηκε υπέρ των παραπονουμένων, είτε με πλήρη ικανοποίηση του αιτήματός τους είτε με την εύρεση συμβιβαστικής λύσης.Απευθυνθείτε στα γραφεία της εταιρείας: Μασσαλίας 1, T.K. 106-80, Αθήνα, τηλ.: 210-33.76.700, fax: 210-32.38.821, e-mail: contact@bank-invest-omb.gr
Επίσης, περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο, που υπάρχει σε όλες τις τράπεζες και τις επενδυτικές εται­ρείες που συμμετέχουν στο θεσμό.

Οκτώ στις δεκα περιπτώσεις παραπόνων επιλύονται υπέρ του καταναλωτή και όχι υπέρ της εκάστοτε τράπεζας ή της επενδυτικής εταιρείας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, από τις 1.174 περιπτώσεις ποιυ εξετάστηκαν το 2007, το 74,76% επιλύθηκε υπέρ των παραπονουμένων, είτε με πλήρη ικανοποίηση του αιτήματός τους είτε με την εύρεση συμβιβαστικής λύσης.Ευχαριστούμε για τη συνεργασία τα τμήματα Επικοινωνίας και Εξέτασης Υποθέσεων του Μεσολαβητή Τραπεζικών-Επενδυτικών Υπηρεσιών και την Υπηρεσία Πελατών της τράπεζας Alpha Bank.

Δείτε επίσης: