Την Κυριακή με Το Βήμα: «Ο Στρατός στο Ελληνικό Κράτος από το 1898 έως το 1922»

Στιγμές ήττας, θριάμβου και Καταστροφής.

O ατυχής πόλεμος του 1897, Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατική Εκστρατεία, Δίκη των Εξ.

Αγνωστες πτυχές των γεγονότων της εποχής μέσα από τον ρόλο και τη δράση του ελληνικού στρατού.

Από τον δι­δά­κτο­ρα Ελ­λη­νι­κής Ιστο­ρί­ας, Δημήτρη Μαλέση

  • Ποι­ος ευθύ­νε­ται για το «Μαύ­ρο ‘97»; Απο­δό­θη­καν ευθύ­νες;
  • Η πρώ­τη επέμ­βα­ση του στρα­τού στα πο­λι­τι­κά πράγ­μα­τα το 1909 συ­νι­στά επα­νά­στα­ση ή πρα­ξι­κό­πη­μα; Συ­νέ­βα­λε στην «Ανόρ­θω­σιν των κα­κώς εχόντων» ή λει­τούρ­γη­σε «δι­α­λυ­τι­κά» για το στρά­τευ­μα; Αλ­λά και τι σή­μαι­νε για την πο­λι­τι­κή ζωή της χώ­ρας τις επό­με­νες δε­κα­ε­τί­ες;
  • Ποι­ος ήταν ο κύ­ρι­ος συ­ντε­λε­στής στις νί­κες των Βαλ­κα­νι­κών Πο­λέ­μων;
  • Αλ­λά και ποι­ος ευθύ­νε­ται για τον πρώ­το με­γά­λο Δι­χα­σμό που συ­ντά­ρα­ξε τη χώ­ρα τη δε­κα­ε­τία του 1910 και άφη­σε ανοι­κτές πλη­γές για πολ­λά ακό­μη χρό­νια στο σώμα της ελ­λη­νι­κής κοι­νω­νί­ας; Απο­τε­λού­σε κε­ραυ­νό εν αιθρία ή ήταν προδιαγεγραμ­μέ­νη η σύ­γκρου­ση;
  • Ηταν «αντι­βα­σι­λι­κός» ο πρω­θυ­πουρ­γός και υπουρ­γός Στρα­τι­ω­τι­κών Βενιζέλος;
  • Πό­σο πα­ρά­τολ­μη ήταν η Μι­κρα­σι­α­τι­κή επι­χεί­ρη­ση;
  • Και, κυ­ρί­ως, ποι­ος ευθύ­νε­ται για τη με­γά­λη Κα­τα­στρο­φή που ακο­λού­θη­σε το ‘22;
  • Ενο­χοι ή αθώοι οι «έξ» που εκτε­λέ­στη­καν στο Γου­δί;

Πρόλογος: Θάνος Βερέμης

Είναι ορι­σμέ­να ερω­τή­μα­τα που τί­θε­νται στην πα­ρού­σα έκδοση και επι­χει­ρεί­ται η επα­να­το­πο­θέ­τη­σή τους, χω­ρίς βέ­βαια να δί­νο­νται ορι­στι­κές απα­ντή­σεις, αφού η Ιστο­ρία συ­νε­χί­ζε­ται να γρά­φε­ται. Η πε­ρί­ο­δος που ξε­κι­νά την επο­μέ­νη του τερ­μα­τι­σμού του «ατυ­χούς» πο­λέ­μου του ‘97 μέ­χρι τη στιγ­μή που η Με­γά­λη Ιδέα γί­νε­ται πα­ρα­νά­λω­μα στα απο­κα­ΐ­δια της πυρ­πο­λη­μέ­νης Σμύρ­νης μπο­ρεί να ιδω­θεί ως μια ενό­τη­τα, με πυ­κνό ιστο­ρι­κό χρό­νο, στον οποίο πά­ντως ο στρα­τός απο­τε­λού­σε τον κομ­βι­κό άξο­να των εξε­λί­ξε­ων. Χω­ρίς να κα­τα­πι­ά­νε­ται με τις λε­πτο­μέ­ρει­ες των στρα­τι­ω­τι­κών επι­χει­ρή­σε­ων της 25ετί­ας, πρό­θε­ση του πο­νή­μα­τος είναι να φω­τί­σει ορι­σμέ­νες πλευ­ρές των γε­γο­νό­των μέ­σα από τις μαρ­τυ­ρί­ες των πρω­τα­γω­νι­στών, του Τύ­που της επο­χής και του αρ­χει­α­κού υλι­κού.

Δημήτρης Μαλέσης

Ο Δη­μή­τρης Μα­λέ­σης είναι πτυ­χι­ού­χος του Πα­ντείου Πα­νε­πι­στη­μίου (Tμή­μα Πο­λι­τι­κής Επι­στή­μης και Ιστο­ρί­ας). Με­τά τον πε­ντα­ε­τή κύ­κλο των Με­τα­πτυ­χι­α­κών Σπου­δών ανα­κη­ρύ­χθη­κε παμ­ψη­φεί με βαθ­μό «Αρι­στα» σε δι­δά­κτο­ρα της Νε­ό­τε­ρης Ελ­λη­νι­κής Ιστο­ρί­ας από το ίδιο Πα­νε­πι­στή­μιο. Τα ερευ­νη­τι­κά και συγ­γρα­φι­κά του εν­δι­α­φέ­ρο­ντα αφο­ρούν κυ­ρί­ως στη λει­τουρ­γία των κοι­νω­νι­κών θε­σμών του Νε­ο­ελ­λη­νι­κού Κρά­τους κα­τά τον 19ο και 20ο αιώ­να, όπως ο Στρα­τός και η Εκ­κλη­σία. Εχει συγ­γρά­ψει επτά μο­νο­γρα­φί­ες και πά­νω από είκο­σι άρ­θρα, δη­μο­σι­ευ­μέ­να σε επι­στη­μο­νι­κά πε­ρι­ο­δι­κά με κρι­τές, ενώ έχει συμ­με­τά­σχει σε επι­στη­μο­νι­κά συ­νέ­δρια με ανα­κοι­νώ­σεις. Εχει ερ­γα­σθεί στο Εθνι­κό Κέ­ντρο Κοι­νω­νι­κών Ερευ­νών και έχει δι­δά­ξει στο Πά­ντειο Πα­νε­πι­στή­μιο, σε προ­πτυ­χι­α­κό και με­τα­πτυ­χι­α­κό επί­πε­δο, στο Πα­νε­πι­στή­μιο Θεσ­σα­λί­ας. Από το 2008 έχει εκλε­γεί ως δι­δά­σκων στη Στρατι­ω­τι­κή Σχο­λή Ευελ­πί­δων.

Ακόμη

Μιχαήλ Γκορμπατσόφ

«Το διακύβευμα: Η έκκλησή μου για ειρήνη και ελευθερία»

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το τελευταίο βιβλίο του μεγάλου πολιτικού για την παγκόσμια κρίση που βιώνουμε.

Η κούρσα των εξοπλισμών, ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου, η ένταση Ρωσίας-Δύσης, η περιβαλλοντική κρίση, η απειλή ασθενειών, η άνοδος του λαϊκισμού, η παρακμής της Δημοκρατίας.

Και η έκκλησή του για ειρήνη και ελευθερία.

Τριάντα χρόνια μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η παγκόσμια ειρήνη βρίσκεται ξανά σε κίνδυνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποσυρθεί από τη συνθήκη αφοπλισμού με τη Ρωσία, η Ευρώπη διαλύεται, η Κίνα εκτινάσσεται προς τα εμπρός και ένα κύμα εθνικισμού και λαϊκισμού αποσταθεροποιεί τους καθιερωμένους πολιτικούς θεσμούς και θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες που κατακτήθηκαν με κόπο. Επιπλέον, η πανδημία του κορωνοϊού έχει ανακουφίσει απότομα την ευθραυστότητα της παγκόσμιας τάξης και την ταχύτητα με την οποία μπορεί να διολισθήσει στο χάος.

Ο τελευταίος μεγάλος πολιτικός της επανάστασης του 1989

Εν όψει αυτής της επικίνδυνης και απρόβλεπτης κατάστασης πραγμάτων, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο τελευταίος μεγάλος πολιτικός της επανάστασης του 1989, έγραψε αυτό το σύντομο βιβλίο για να μας προειδοποιήσει για τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετωπίζουμε τώρα και να μας παροτρύνει όλους, πολιτικούς ηγέτες και πολίτες, να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Επικεντρώνεται στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, όπως η ανανέωση της κούρσας εξοπλισμών και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι πυρηνικού πολέμου, η νέα ένταση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης, η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση, η παγκόσμια απειλή ασθενειών και επιδημιών, η άνοδος του λαϊκισμού και της παρακμής της δημοκρατίας.

Υποστηρίζει ότι οι ιδιοτελείς πολιτικές και οι στενόμυαλες πολιτικές που στοχεύουν στην επιδίωξη των εθνικών συμφερόντων παίρνουν τη θέση των πολιτικών αρχών και επισκιάζουν το όραμα ενός ελεύθερου και δίκαιου κόσμου για όλους τους λαούς. Προσφέρει την άποψή του για το πού οδεύει η Ρωσία. Προτρέπει τους πολιτικούς ηγέτες στη Δύση να αναγνωρίσουν ότι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης απαιτεί το θάρρος της αληθινής ηγεσίας και τη δέσμευση για γνήσιο διάλογο και κατανόηση και από τις δύο πλευρές.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι απαντήσεις στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε δεν μπορούν να έχουν καθαρά εθνικό χαρακτήρα. Αλλά πρέπει να βασίζονται σε μια συλλογική προσπάθεια. Στην οποία οι πολιτικοί ηγέτες παραμερίζουν τις διαφορές τους και συνεργάζονται για να προωθήσουν την ανθρώπινη ασφάλεια όλων.

Μαζί

Μαθητικές Εφημερίδες – Επετειακή έκδοση:

Η Ελλάδα μέσα από τα μάτια των μαθητών.

Κείμενα που ξεχώρισαν από τις Μαθητικές Εφημερίδες 12 πόλεων.

Και

ΒHMAgazino

O Θανασάκης του Αρκά σε νέες περιπέτειες!

Και στην απλή έκδοση των €2.

Τιμή φύλλου με τις προσφορές: €4,25
(Συμπεριλαμβάνονται τιμές βιβλίων: «Ο Στρατός στο Ελληνικό Κράτος από το 1898 έως το 1922»: €1,55 και «Μιχαήλ Γκορμπατσόφ»: €0,70)
Ακολουθήστε το στο Google News